Høje Dong
Vind- og Solcellepark

Udvikling af
Høje Dong Vind- og Solcellepark

Seneste nyt

Status 5.6.24 for VE-anlæg ved Høje Dong
Status på VE-anlægget ved Høje Dong er, at planforslag og miljøvurdering af projekt for ca. 50 ha solenergi og 3 vindmøller a ca. 150 meter forventes at blive sendt i offentlig høring primo 2025. 
Som følge af omlægning af en gasledning er Miljøstyrelsen miljøvurderingsmyndighed for det samlede projekt og Svendborg Kommune planmyndighed. 
Miljøstyrelsen og Svendborg Kommune har i perioden fra 1. maj til 17. maj 2024 indkaldt ideer og forslag til miljøkonsekvensrapporten og miljørapporten. 
Der er indkommet 11 forslag, heraf halvdelen genindsendt fra offentlige myndigheder. Disse offentliggøres og behandles i august 24.
Projektet forventer nettilslutning ved 60 kV-transformerstation i Stenstrup
VE-anlæg ved Høje Dong: Indkaldelse af idéer og forslag – Miljøstyrelsen (mst.dk)

Processplan
 
Status på projektansøgningen –
Fjordland er rådgiver på VE-projektet og udarbejder miljøredegørelsen
 
På grund at tekniske forhold ved placering af vindmøller og omlægning sf en naturgasledning, forventes medio 2024 at der kommer en ny debatfase. 
Baggrunden er at Miljøstyrelsen bliver ny myndighed for miljøvurdering efter aftale med Svendborg kommune i december 23.
 
Se også vedlagte 3 bilag fra Svendborg kommune
VE-projekters-netttilslutning.-Dagsorden-Punkt-21-Teknik-og-Miljoeudvalget-Svendborg-kommune-februar-24
 
December-23punkt-7-om-flytning-af-Myndighed-for-Miljoevurdering-til-Miljoestyrelsen
 
Punkt-5-september-23-Dagsorden-Supplerende-hoering-af-sol-og-vindmoellepark-Hoeje-Dong
 
 For spørgsmål kan henvendelse rettes til 

Ida Rytter Jensen
Miljørådgiver
Direkte +45 96 18 57 52
Mail irj@fjordland.dk

marts 2023

Se billeder fra gåtur og dialog ved Høje Dong onsdag den 30. august. Klik her
Status på VE-projektet september 23 Klik her
Værditabsordning – principper Høje Dong-projektet Klik her
Se visualiseringer af vindmøller og solcelleanlæg Klik her

Svendborg kommune inviterer til en gåtur ved Høje Dong onsdag den 30. august kl. 16.30 – 18.00.

 Tilmelding ikke nødvendig.

 Læs mere her

Fakta

Høje Dong Vind- og Solcellepark

Jens Himmelstrup og Kurt Poulsen, to lokale landmænd, har siden 2022 arbejdet med udvikling af et VE-projekt, hvor der opstilles 3 stk. 150 meter høje vindmøller og ca. 50 ha. solceller på det ansøgte område øst for Svendborg Motorvejen.

Arealerne ligger umiddelbart øst for Svendborgmotorvejen i et område præget af motorvejsanlæg, tæt trafik, højspændingsledning og en større griseproduktion.

Arealet skønnes derfor velegnet til et vindmølle- og solcelleanlæg.

Anlægget får en samlet årsproduktion på anslået 85.000.000 kWh, hvilket kan dække det årlige elforbrug i godt 21.000 familier.

En del af elproduktionen forventes afsat til Svendborg Fjernvarme, som bruger el til at drive en stor varmepumpe og elkedel på Bodøvej, der forsyner Svendborg med fjernvvarme.

Der løber en højspændingslinje langs motorvejen, så der skal holdes en respektafstand på ca.  15 meter til solceller, som dermed kommer længere væk fra motorvejen.

Arealerne ligger gennemgående 1 -2 meter højere end Svendborgmotorvejen, som danner barriere for indkig til et solcelleanlæg fra bilister.

Arealerne grænser op til skov, hvor der søges om dispensation fra skovbyggelinjen, så plantebæltet rundt om solcelleparken kan starte 10 meter fra skovbrynet.

Der er ingen boliger indenfor 4 gange vindmøllehøjden.

Der er enkelte boliger som ligger nærmere end 200 meter fra solcelleanlægget. Her opnås ret ret til årlig skattefri kompensation.

Boliger indenfor 1200 meter fra vindmøllerne har også ret til en skattefri kompensation.

Læs mere om kompensation under ”Nyttige links

Arealerne ligger således i et område, der ud fra en planmæssig betragtning skønnes velegnede til et hybrid-anlæg, bestående af vindmøller og solceller med fælles nettilslutning til 60 kV- transformer.

Lodsejerne har tilkendegivet at man ønsker at gennemføre en frivillig miljøkonsekvensundersøgelse, hvis kommunen senere i 2023 giver tilladelse til at indlede en såkaldt planproces med henblik på udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

Der vil senere blive udsendt materiale om økonomien ved at købe andele i projektet, idet lodsejerne ønsker at afsætte op til 40% af projektet til lokale borgere og virksomheder, samt Svendborg Fjernvarme. Først skal anlægsudgifterne være kendt.

Tidsplanen

Her kan du se tidsplanen og læse hvad der kommer til at ske i Høje Dong Vind- og Solcellepark.

Tidligere møder

Her kan du læse lidt om vores tidligere møder.

Dokumenter

Her kan du finde alle de nødvendige dokumenter om projektet. Siden bliver løbende opdateret.

Borgere i Svendborg kommune får mulighed for at købe andele i Høje Dong Vind- og Solcellepark

Projektet er lokalt ejet og lokalt forankret. Derfor ønsker vi at folk der bor i oplandet til vind- og solcelleparken får mulighed for at købe andele.

I alt udbydes 40% af projektet som andele.

Vi udarbejder i løbet af det kommende år et anlægsbudget, som gør det muligt at indkalde til møde sidst i 2023  om projektets udvikling og økonomi.

Her vil man få mulighed for at tilkendegive sin interesse i at købe andele.

Vi forestiller os at folk i nærområdet vil blive prioriteret først og derefter øvrige borgere og virksomheder i Svendborg kommune.

Vi har ligeledes aftalt med Svendborg Fjernvarme, at de får mulighed for at købe sig ind i projektet, og dermed sikre grøn strøm til Svendborg fjernvarme.

Alle oplysninger af betydning for projektet vil løbende blive lagt op på hjemmesiden, så alle kan følge med.